Season: 2004-5 | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2008-9 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20

Results for Pragya Malik (Princeton)

Team of the Year

Partner Season Rank Points
Jaewon Kim 2016-17 31 15.5
Jaewon Kim 2017-18 56 5.5
Shreyas Kumar 2018-19 18 16
Terrell Seabrooks 2018-19 45 7.5
An Lành Lé 2018-19 54 5.25

Speaker of the Year

Season Rank Points
2017-18 37 17.5
2018-19 55 10

Novice of the Year

Season Rank Points
2015-16 57 12.5

Team Results

Tournament Season Partner Varsity Result Novice Result
Columbia 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 7 -
Harvard 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 8 -
Middlebury NorthAms 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 13 -
Rutgers 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 8 -
Stanford 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 7 -
Swarthmore 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 9 -
Rutgers Nationals 2016-17 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 10 -
Columbia 2017-18 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 13 -
Harvard 2017-18 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 10 -
Hart House NorthAms 2017-18 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 12 -
Rutgers 2017-18 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 13 -
Yale ProAms 2017-18 Shreyas Kumar (Princeton) / Team Results 4 -
Stanford 2017-18 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 5 -
Johns Hopkins Nationals 2017-18 Jaewon Kim (Princeton) / Team Results 11 -
Columbia 2018-19 Terrell Seabrooks (Princeton) / Team Results 4 -
Harvard 2018-19 Shreyas Kumar (Princeton) / Team Results 2 -
American ProAms 2018-19 Ella Feiner (Princeton) / Team Results 13 -
Stanford 2018-19 An Lành Lé (Princeton) / Team Results 3 -
Harvard 2015-16 Liam Class (Princeton) / Team Results - 4
Fordham 2015-16 Liam Glass (Princeton) / Team Results - 5

Speaker Results

Tournament Season Varsity Result Novice Result
Columbia 2016-17 9 -
Swarthmore 2016-17 10 -
Rutgers Nationals 2016-17 4 -
Harvard 2017-18 2 -
Stanford 2017-18 8 -
Johns Hopkins Nationals 2017-18 3 -
Yale ProAms 2018-19 8 -
Stanford 2018-19 4 -
Harvard 2015-16 - 4